Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/04/2021   823 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 29/4/2021, tại Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã tiến hành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đến dự Đại hội có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Phúc Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc -Tổng công ty Đông Bắc và đại diện cơ quan tổ chức lao động, cơ quan Tài chính - kế toán Tổng công ty Đông Bắc; dự Đại hội còn có30 đại biểu đại diện cho 520 cổ đông về dự.

     Đ/c Trung tá Phương Kim Mừng, Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt đoàn chủ tịch điều hành Đại Hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. Đại hội cũng thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát; tờ trình kết quả hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020 và kế hoạch năm 2021; tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2021; tờ trình về việc ủy quyền chấp thuận một số nội dung của HĐQT, Quy chế hoạt động của ban kiểm soát. Đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 với kết quả là 6.629.999 phiếu, đại diện cho 6.629.999 cổ phiếu có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ động dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung, chương trình, mục đích đề ra.

Một số hình ảnh về Đại hội:

         Đ/c Đại tá Phạm Văn Thức, thành viên HĐQT Công ty thông qua các tờ trình tại Đại Hội.

             Đại Hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Tác giả bài viết: Phòng Chính trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.