Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/04/2023   339 lượt xem

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Sáng ngày 12/4/2023, tại Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc khu 6B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã tiến hành Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đại tá Trương Văn Dũng, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc - Tổng công ty Đông Bắc, Đồng chí Trung tá Nguyễn Đức Tuân, Kiểm soát viên Bộ Quốc phòng tại Tổng công ty Đông Bắc, Đồng chí Đại tá Vũ Tiến Luyện, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị - Tổng công ty Đông Bắc; đại diện cơ quan tổ chức lao động, cơ quan Tài chính - kế toán Tổng công ty; dự Đại hội còn có 30 đại biểu đại diện cho 520 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 8.678.238 cổ phần về dự.

     Đ/c Đại tá Trương Văn Dũng, Đảng ủy viên Đảng ủy, Phó tổng Giám đốc

Tổng công ty Đông Bắc phát biểu chỉ đạo đại hội  

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông quabáo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Tờ trình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tờ trình phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023; Tờ trình đề án tái cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Tờ trình ủy quyền chấp thuận một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT Công ty, thông qua tờ trình danh sách đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã biểu quyết tán thành, thông qua các nội dung Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với kết quả là 8.678.238 phiếu, đại diện cho 8.678.238 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp Đại hội.

Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc Công ty, Công ty đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị, đáp ứng được sự mong đợi, mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc đã thành công tốt đẹp và hoàn thành các nội dung, chương trình, mục đích, yêu cầu đề ra.

Một số hình ảnh tiêu biểu về Đại hội:

         Đ/c Trung tá Trịnh Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại Hội.

         Đ/c Thượng tá Phương Kim Mừng, ĐUV Đảng ủy TCT Đông Bắc; PBT Đảng ủy, thành viên HĐQT,

Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo SXKD năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2023

Đ/c Trung tá Nguyễn Duy Tiên, Đảng ủy viên Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty

công bố các tờ trình báo cáo của Đại Hội

Đại Hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

                           Đ/c Thượng tá Trần Thị Quỳnh Trang, ĐUV Đảng ủy, Kế toán trưởng kiêm TP Tài chính-kế toán Công ty,

thư ký Đại hội, công bố Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Đại Hội lấy biểu quyết bằng lá phiếu thông qua các nội dung báo cáo của Đại hội

Tác giả bài viết:Phòng Chính trị Công ty cổ phần VT&CB than Đông Bắc

 

 


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.