Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 7/4/2023 về việc giải quyết đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS, đơn xin thôi không tham gia TV BKS và dự kiến nhân sự bầu bổ sung bổ sung TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

07/04/2023   309 lượt xem

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 7/4/2023 về việc giải quyết đơn xin thôi giữ chức danh Trưởng BKS, đơn xin thôi không tham gia TV BKS và dự kiến nhân sự bầu bổ sung bổ sung TV BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.