NQ số 16/HĐQT ngày 19/5/2023 về việc chuẩn y kết quả bầu mới Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát Công ty VT&CB than Đông Bắc

19/05/2023   265 lượt xem

NQ số 16/HĐQT ngày 19/5/2023 về việc chuẩn y kết quả bầu mới Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Ban kiểm soát Công ty VT&CB than Đông Bắc, bạn có thể Download tại đây.


1 bầu chọn / trung bình: 5
Google+ Share Facebook Share

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.