Thông tin đấu thầu


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báoKết quả LCNT gói thầu mua sắm Bạt che than cho các đoàn sà lan.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báoKết quả LCNT gói thầu mua sắm Bạt che than cho các đoàn sà lan.

27/02/2023   308 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báoKết quả LCNT gói thầu mua sắm...
Đọc thêm →Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo chào hàng cạnh tranh Gói thầu mua sắm vật tư phục vụ ƯPSCTT-TKCN năm 2023.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo chào hàng cạnh tranh Gói thầu mua sắm vật tư phục vụ ƯPSCTT-TKCN năm 2023.

21/02/2023   89 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo chào hàng cạnh tranh Gói thầu...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Phương án mua sắm vật tư phục vụ công tác ƯPSCTT-TKCN năm 2023.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Phương án mua sắm vật tư phục vụ công tác ƯPSCTT-TKCN năm 2023.

16/02/2023   167 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Phương án mua...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo chào hàng cạnh tranh Gói thầu mua sắm bạt che than cho các đoàn sà lan.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo chào hàng cạnh tranh Gói thầu mua sắm bạt che than cho các đoàn sà lan.

10/02/2023   92 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo chào hàng cạnh tranh Gói thầu...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Dự toán Mua sắm bạt che than các loại.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Dự toán Mua sắm bạt che than các loại.

07/02/2023   153 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Dự toán Mua sắm...
Đọc thêm →Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Mua bảo hiểm Phương tiện Vận tải thủy năm 2023

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Mua bảo hiểm Phương tiện Vận tải thủy năm 2023

28/12/2022   193 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT gói thầu Mua bảo...
Đọc thêm →

© 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.