Thông tin đấu thầu


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Mua sắm bạt che than.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Mua sắm bạt che than.

06/05/2024   89 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh rút gọn...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Sửa chữa Trung đại tu xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14KT-00238.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu Sửa chữa Trung đại tu xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14KT-00238.

03/05/2024   80 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh rút gọn...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm bạt che than cho các đoàn sà lan.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm bạt che than cho các đoàn sà lan.

02/05/2024   78 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm bạt che than.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm bạt che than.

02/05/2024   71 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm...
Đọc thêm →
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Sửa chữa Trung đại tu xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14KT-00238.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Sửa chữa Trung đại tu xe ô tô Kamaz 6520 BKS 14KT-00238.

26/04/2024   70 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Sửa...
Đọc thêm →

© 2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.