Thông tin đấu thầu


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm vật tư, Thiết bị cho phương tiện Vận tải thủy.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm vật tư, Thiết bị cho phương tiện Vận tải thủy.

18/04/2023   87 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hàng cạnh tranh gói thầu...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Mua sắm Trang bị Bảo hộ lao động các loại.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Mua sắm Trang bị Bảo hộ lao động các loại.

14/04/2023   114 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả LCNT Gói thầu Mua sắm...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm bạt che than.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm bạt che than.

14/04/2023   114 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm vật tư, thiết bị cho phương tiện vận tải thủy.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm vật tư, thiết bị cho phương tiện vận tải thủy.

12/04/2023   106 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Kế hoạch LCNT Gói thầu Mua sắm...
Đọc thêm →


Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hành cạnh tranh Gói thầu Mua sắm Trang bị Bảo hộ lao động các loại.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hành cạnh tranh Gói thầu Mua sắm Trang bị Bảo hộ lao động các loại.

03/04/2023   68 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo Chào hành cạnh tranh Gói thầu...
Đọc thêm →

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo chào hàng Gói thầu Mua sắm Bạt che than.

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo chào hàng Gói thầu Mua sắm Bạt che than.

03/04/2023   92 lượt xem
Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc thông báo chào hàng Gói thầu Mua sắm Bạt...
Đọc thêm →

© 2023, Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc. All rights reversed.